په اړه LRMsafety

د گولډن لاما شرکت، لیما - LRMsafety

دا شرکت، د سوداګرۍ د نوم له مخې "LRMsafety" په کال 2547 جوړ شو چې د ساختماني موادو وپلوري. په ځانګړې توګه پوالدو د محصوالتو

وروسته په کال 2552 ما په شرکتونو د کارکوونکو د امنيت د اهميت پوه. په داسې حال کې چې د کار په لټه کې شو او په د بودجې د کارکوونکو د لوړ کیفیت محافظوي او ساتندويه وسايلو ویشونکی-. موږ له خوا د رهبري شرکتونه په زرګونو 2552 پر راهیسې د باور وړ دي.